RAČUNOVODSTVO

Osnovni zadatak računovodstva je prikupljanje, obrada i distribucija računovodstvenih informacija u okviru preduzeća, ali i van preduzeća u sladu sa zakonima. Finansijsko računovodstvo obezbeđuje informacije o ukupnom poslovanju jednog preduzeća. Predmet ovog računovdstva su sredstva, izvori sredstava, prihodi, rashodi, finansijski rezultat i njegova raspodela.

KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstvo predstavlja metod evidentiranja poslovnih ili ekonomskih dogadjaja u okviru preduzeća ili ustanove. Agencija za kjigovodstvo i racunovodstvo Irmak vrši vođenje knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva koje se zasniva na vodjenju dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga.

VOĐENJE ANALITIČKIH KARTICA

- kupci;
- dobavljači;
- osnovna sredstva;
- roba;
- proizvodnja;
- materijal;
- gotovi proizvodi.

IZRADA KALKULACIJA

- izrada kalkulacija u maloprodaji i veleprodaji;
- vođenje KEPU knjigu.

OBRAČUN PDV

- vođenje PDV evidencija;
- obračun PDV-a;
- izrada poreskih prijava za PDV.

ANALIZA POSLOVANJA

Obezbeđivanje informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično).

IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA

- bilans stanja;
- bilans uspeha;
- statistički aneks;
- izveštaj o tokovima gotovine;
- izvestaj o promenama na kapitalu;
- napomene uz finansijski izveštaj.

kao i:

- poreski bilans
- poreska prijava poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak građana...

OBRAČUN PLATA I DRUGIH OPOREZIVIH ISPLATA

- obračun plata za radnike, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
- obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
- obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
- obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, isplata kapitalne dobiti i slično;
- obračun zakupnina;
- vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
- vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svrhu izrade M-4 i PPP obrazaca.

KADROVI - PRIJAVA / ODJAVA RADNIKA I SLIČNI POSLOVI

- izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
- prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO;
- prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu zdravstva;
- izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
- izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
- upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
- upis staža zaposlenim u preduzećima - izrada M-4 obrasca;
- pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.

PORESKA UPRAVA

- uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja;
- sređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza;
- predaja poreskih prijava;
- sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom.